Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť HW LOGISTIC s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

 • 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť HW LOGISTIC s.r.o. so sídlom v Prahe, Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00, identifikačné číslo: 03700160, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 236509 (ďalej len "správca ").
 • 1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie HW LOGISTIC s.r.o., P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín, adresa elektronickej pošty objednavky@embatrade.cz, telefón +421 220 929 600.
 • 1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
            2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1
            písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
            pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
            2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie
            povinností uložených správcovia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení
            neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v
            znení neskorších predpisov.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
 • 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 • 4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

 • 5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát.
 • 5.2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 • 5.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 • 6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • 6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • 6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti HW LOGISTIC s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

 • 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť HW LOGISTIC s.r.o. so sídlom v Prahe, Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00, identifikačné číslo: 03700160, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 236509  (ďalej len "správca ").
 • 1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: Adresa pre doručovanie HW LOGISTIC s.r.o., P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín, adresa elektronickej pošty objednavky@embatrade.cz, telefón +421 220 929 600.
 • 1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajů.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

 • 4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

 • 5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.
 • 5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizaci.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 • 6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • 6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: písomne ​​na e-mailovú adresu alebo využitím deaktivačného tlačidla.
 • 6.3. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • 6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.
 • 6.5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Súhlas sa potvrdzuje pri prihlásení do newsletteru, pri objednávke alebo registrácii.

Aby web fungoval tak, ako má

Nastavenia Cookies
Svojim súhlasom zaistíte, že si náš web bude pamätať, čo máte v košíku, odporučí produkty podľa Vášho výberu, a zapamätá si Vaše prihlásenie, takže sa nemusíte prihlasovať zakaždým, keď náš e-shop navštívite.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú vo Vašom prehliadači – súhlasom so spracovaním súborov cookies nám pomôžete zlepšovať náš web.

 

Súhlasím a pokračovaťPodrobné nastavenie
S našim newsletterom získate vždy niečo navyše!
Dostanete zľavový kupón na 4 €
Ako prvý sa dozviete o všetkých novinkách
Budete mať prehľad o všetkých akciách
S nami vždy ušetríte
Zľavu nie je možné kombinovať alebo sčítať s inými zľavovými poukazy a kupóny firmy.